Idi na sadržaj

Gradsko vijeće

Organizacija > Gradsko vijeće
IZBORNIK GRADSKO VIJEĆE
Uvodna riječ
Građani i predstavnici pravnih osoba imaju pravo prisustvovati  sjednicama Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela u skladu s  prostornim mogućnostima Grada Čabra. Građani i pravne osobe dužni su pisanim putem najaviti svoju  nazočnost, odnosno nazočnost svojih predstavnika na sjednici Gradskog  vijeća i njegovih radnih tijela najkasnije tri dana prije održavanja  sjednice. U pisanoj obavijesti građani i pravne osobe dužni su navesti  ime i prezime osobe koja će nazočiti sjednici. Predsjednik Gradskog vijeća odnosno radnog tijela može ograničiti  broj građana koji žele prisustvovati sjednici zbog prostornih uvjeta i  održavanja reda na sjednici s time da prioritet imaju građani koji su  svoju nazočnost najavili ranije. Sukladno čl. 12. Zakona o pravu na pristup informacijama (, i ) Tijela javne vlasti nisu dužna osigurati neposredan uvid u svoj rad  kada se radi o pitanjima u kojima se po zakonu javnost mora isključiti,  odnosno ako se radi o informacijama za koje postoje ograničenja prava na  pristup sukladno odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama.
Sastav Gradskog vijeća (2023. - 2025.)
1. MARIJA GAŠPAR, predsjednica (NEZAVISNA LISTA GRUPE BIRAČA ANTONIO DRAŽOVIĆ)
2. KATA RAMLJAK, potpredsjednica (NEZAVISNA LISTA GRUPE BIRAČA ANTONIO DRAŽOVIĆ)

3.  LILJANKA ŽAGAR (NEZAVISNA LISTA GRUPE BIRAČA ANTONIO DRAŽOVIĆ)
4. DAMIR ŽAGAR (NEZAVISNA LISTA GRUPE BIRAČA ANTONIO DRAŽOVIĆ)
5.  EDVARD JURKOVIĆ (NEZAVISNA LISTA GRUPE BIRAČA ANTONIO DRAŽOVIĆ)
6. BOŽICA JANEŠ (NEZAVISNA LISTA GRUPE BIRAČA ANTONIO DRAŽOVIĆ)
7. TOMISLAV MATIJAŠEVIĆ (NEZAVISNA LISTA GRUPE BIRAČA ANTONIO DRAŽOVIĆ)
8. MARTIN KVATERNIK (HDZ)
9. ANA RENDULIĆ (HDZ)
10. MARKO MALNAR (HDZ)
11. IVANA LAKOTA (SDP)
12. TAMARA BILEN (SDP)
13. SANJA KLARIĆ (SDP)
Sastav Gradskog vijeća (2022. - 2023.)
1. ANA RENDULIĆ, predsjednica (HDZ)
2. IVANA LAKOTA, potpredsjednica (SDP)

3. TAMARA BILEN (SDP)
4. ANDREJA VRUS MARKOVČIĆ (SDP)
5. KRISTIJAN RAJŠEL (SDP)
6. MARIJA GAŠPAR (NEZAVISNA LISTA GRUPE BIRAČA ANTONIO DRAŽOVIĆ)
7. KATA RAMLJAK (NEZAVISNA LISTA GRUPE BIRAČA ANTONIO DRAŽOVIĆ)
8. EDVARD JURKOVIĆ (NEZAVISNA LISTA GRUPE BIRAČA ANTONIO DRAŽOVIĆ)
9. MARTIN KVATERNIK (HDZ)
10. MARKO MALNAR (HDZ)
11. KRISTINA JANEŠ (NEZAVISNA LISTA GRUPE BIRAČA DINKO ŠTIMAC)
12. MARIJA KOSTELIĆ (NEZAVISNA LISTA GRUPE BIRAČA DINKO ŠTIMAC)
13. ALAIN STOJAN LESKOVAR (MOST)
Sastav Gradskog vijeća (2021. - 2022.)
1. MARIJA GAŠPAR, predsjednica (NEZAVISNA LISTA GRUPE BIRAČA ANTONIO DRAŽOVIĆ)
2. KATA RAMLJAK, potpredsjednica (NEZAVISNA LISTA GRUPE BIRAČA ANTONIO DRAŽOVIĆ)

3. TAMARA BILEN (SDP)
4. ANDREJA VRUS MARKOVČIĆ (SDP)
5. JOSIP KOŠMRL (SDP)
6. KRISTIJAN RAJŠEL (SDP)
7. EDVARD JURKOVIĆ (NEZAVISNA LISTA GRUPE BIRAČA ANTONIO DRAŽOVIĆ)
8. MARTIN KVATERNIK (HDZ)
9. ANA RENDULIĆ (HDZ)
10. MARKO MALNAR (HDZ)
11. KRISTINA JANEŠ (NEZAVISNA LISTA GRUPE BIRAČA DINKO ŠTIMAC)
12. MARIJA KOSTELIĆ (NEZAVISNA LISTA GRUPE BIRAČA DINKO ŠTIMAC)
13. ALAIN STOJAN LESKOVAR (MOST)
POVJERENIK VLADE REPUBLIKE HRVATSKE 2023.
Na temelju članka 84. stavka 1. točke 8. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (¸“Narodne novine“, br. 33/01., 60/01. – vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13. – pročišćeni tekst, 137/15. – ispravak, 123/17., 98/19. i 144/20.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 16. veljače 2023. donijela Rješenje kojim se raspušta Gradsko vijeće Grada Čabra, a članovima Gradskog vijeća prestaje mandat.


Rješenje o raspuštanju Gradskog vijeća Grada Čabra stupilo je na snagu 17. veljače 2023. godine, kojim danom je prestao mandat članovima Gradskog vijeća Grada Čabra. Na temelju članka 31. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11., 119/14., 93/16., 116/18. i 80/22.) i članka 86. stavka 1. točke 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, br. 33/01., 60/01. – vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13. – pročišćeni tekst, 137/15. – ispravak, 123/17., 98/19. i 144/20.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 16. veljače 2023. donijela Rješenje kojim je imenovala dr.sc. PAVLA JAKOVCA povjerenikom Vlade Republike Hrvatske za obavljanje poslova iz nadležnosti Gradskog vijeća Grada Čabra.


Povjerenik Vlade Republike Hrvatske počeo je obnašati dužnost 17. veljače 2023. godine. Prema odredbama članka 88. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi Povjerenik Vlade može:
  • donositi ili mijenjati opće akte jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave, osim proračuna, samo ako je to potrebno radi provedbe zakona ili drugog propisa ili usklađivanja sa zakonom ili drugim propisom,
  • raspolagati imovinom jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave samo ako je to nužno radi izvršenja ranije preuzetih obveza ili dovršenja ranije započetih poslova,
  • donositi odluke o imenovanjima samo kada je to nužno radi osiguranja nesmetanog rada upravnih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravnih osoba kojih je osnivač ili vlasnik jedinica lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave, u kojem slučaju je ovlašten imenovati vršitelje dužnosti,
  • zaključivati ugovore značajnije vrijednosti samo ako bi nezaključivanje ugovora prouzročilo znatnu materijalnu štetu, odnosno ako je zaključivanje ugovora nužno radi provedbe zakona ili izvršenja ranije preuzetih obveza ili dovršenja ranije započetih poslova.
  • Povjerenik je u svojem postupanju dužan procijeniti nužnost i opravdanost poduzimanja određenih radnji te njihov značaj i utjecaj na jedinicu lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave.
Povratak na sadržaj