www.cabar.hr korisničke web stranice
Čabar.hr korisničke web stranice
Idi na sadržaj

Opći akti

Dokumenti
 • pravilnik o unutarnjem redu („Službene novine Grada Čabra“ , , , )
 • odluka o unutarnjem ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela Grada Čabra („Službene novine grada Čabra“ )
 • odluka o porezima Grada Čabra (NN br. , )
 • odluka o davanju na privremenu uporabu javnih površina („Službene novine grada Čabra“ )
 • odluka o socijalnoj skrbi Grada Čabra („Službene novine grada Čabra“ , , , , , )
 • odluka o ugostiteljskoj djelatnosti na području Grada Čabra („Službene novine grada Čabra“ )
 • odluka o komunalnoj naknadi („Službene novine grada Čabra“ , , i )
 • odluka o oslobođenju plaćanja komunalne naknade („Službene novine grada Čabra“ )
 • odluka o komunalnom doprinosu („Službene novine grada Čabra“ )
 • odluka o komunalnom redu („Službene novine grada Čabra“ )
 • odluka o nerazvrstanim cestama („Službene novine grada Čabra“ , )
 • odluka o utvrđivanju svojstva nerazvrstane ceste javnog dobra u općoj uporabi („Službene novine grada Čabra“ )
 • odluka o obavljanju trgovine na malo izvan prodavaonica na području Grada Čabra („Službene novine Primorsko-goranske županije“ , )
 • odluka o obavljanju dimnjačarskih poslova („Službene novine grada Čabra“ )


 • odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada („Službene novine Grada Čabra“)
 • odluka o davanju stanova u najam („Službene novine Grada Čabra“ )
www.cabar.hr_sjena_l
www.cabar.hr_sjena_d
© Grad Čabar
Narodnog oslobođenja 2, 51306 Čabar
Radno vrijeme:
Pon: 10,00 – 18,00 h
Dnevni odmor: 13,00 do 13,30 h
Utorak - petak: 08,00 - 16,00 h
Dnevni odmor: 11,00 - 11,30 h
tel: +385 (51) 829 490
fax: +385 (51) 821 137
OIB: 04026778166 MB: 02565579
Povratak na sadržaj