Idi na sadržaj

Opći akti

Dokumenti
 • pravilnik o unutarnjem redu („Službene novine Grada Čabra“ , )
 • odluka o unutarnjem ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela Grada Čabra („Službene novine grada Čabra“ )
 • odluka o visini poreznih stopa godišnjeg poreza na dohodak na području grada Čabra (NN br. )
 • odluka o porezima grada Čabra (NN br. )
 • odluka o davanju na privremenu uporabu javnih površina („Službene novine grada Čabra“ )
 • odluka o socijalnoj skrbi Grada Čabra („Službene novine grada Čabra“ )
 • odluka o ugostiteljskoj djelatnosti na području Grada Čabra („Službene novine grada Čabra“ )
 • odluka o oslobođenju plaćanja komunalne naknade („Službene novine grada Čabra“ )
 • odluka o komunalnom doprinosu („Službene novine grada Čabra“ )
 • odluka o komunalnom redu („Službene novine grada Čabra“ )
 • odluka o naknadama za rad predsjednika vijeća mjesnih odbora na području Grada Čabra („Službene novine grada Čabra“ )
 • odluka o naknadama članovima Gradskog vijeća Grada Čabra i članovima radnih tijela Gradskog vijeća Grada Čabra („Službene novine grada Čabra“ )
 • odluka o nerazvrstanim cestama Grada Čabra („Službene novine grada Čabra“ )
 • odluka o utvrđivanju svojstva nerazvrstane ceste javnog dobra u općoj uporabi („Službene novine grada Čabra“ )
 • odluka o obavljanju trgovine na malo izvan prodavaonica na području Grada Čabra („Službene novine Primorsko-goranske županije“ , )
 • Odluka o određivanju plaće i drugih prava gradonačelnika Grada Čabra („Službene novine grada Čabra“ )
 • odluka o obavljanju dimnjačarskih poslova („Službene novine grada Čabra“ )
 • odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada („Službene novine Grada Čabra“)
 • odluka o davanju stanova u najam („Službene novine Grada Čabra“ )
 • odluka o uređenju prometa na području Grada Čabra (“Službene novine grada Čabra” )
 • odluka o stipendijama Grada Čabra za izvrsnost (“Službene novine grada Čabra” )
 • odluka o naknadi za privremeno zauzimanje nerazvrstanih cesta i javno-prometnih površina na području Grada Čabra (službene novine grada Čabra )
 • odluka o visini naknade za prekomjernu uporabu nerazvrstanih cesta na području Grada Čabra (službene novine grada Čabra )
www.cabar.hr_sjena_l
www.cabar.hr_sjena_d
© Grad Čabar

Narodnog oslobođenja 2, 51306 Čabar
Grad Čabar, službena email adresa Grad Čabar, službeni tel. broj
OIB: 04026778166
MB: 02565579
Green Certificate, Grad Čabar
Povratak na sadržaj