Idi na sadržaj

Pravo na pristup informacijama

Za građane
Svaka domaća ili strana fizička ili pravna osoba ima pravo tražiti i dobiti bilo koju informaciju koju posjeduje Grad Čabar, osim informacija koje su zaštićene posebnim zakonskim odredbama. Pravo na pristup informacijama ostvaruje se u skladu sa odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj ,  , )
Podnošenje zahtjeva
Pisani zahtjev može se podnijeti putem pošte na adresu: Grad Čabar, Narodnog oslobođenja 2, 51306 Čabar ili može se dostaviti neposredno u pisarnicu Grada na istoj adresi ili se može poslati na e-adresu: info@cabar.hr. Pisani zahtjev sadrži: naziv i sjedište tijela kojem se podnosi zahtjev, podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije, ime i prezime i adresu fizičke osobe podnositelja zahtjeva, tvrtku, odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište.

Pisani zahtjev može se podnijeti na obrascima, podnositelj zahtjeva nije obvezan navesti razloge zbog kojih traži pristup informaciji, niti je obvezan pozvati se na primjenu zakona.
Obrazac - zahtjev za pristup informacijama
Obrazac - zahtjev za dopunu ili ispravak informacija
Obrazac - zahtjev za ponovnom uporabom informacija
Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije
Odlučivanje o podnesenom zahtjevu
O zahtjevu za pravo na pristup informaciji službenik za informiranje odlučit će u roku od 15 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva sukladno zakonskim odredbama. Davanje informacije korisniku može biti ostvareno neposrednim davanjem informacije, davanjem informacije pisanim putem, uvidom u dokumente i izradom, dostavljanjem preslika dokumenata koji sadrži traženu dokumentaciju te na drugi prikladan način.
Službenica za informiranje:
Jasna Majetić, mag.admin.publ.

adresa: Grad Čabar, Narodnog oslobođenja 2, 51306 Čabar
tel: +385 (51) 829 576, fax: +385 (51) 821 137
www.cabar.hr_sjena_l
www.cabar.hr_sjena_d
© Grad Čabar

Narodnog oslobođenja 2, 51306 Čabar
Grad Čabar, službena email adresa Grad Čabar, službeni tel. broj
OIB: 04026778166
MB: 02565579
Green Certificate, Grad Čabar
Povratak na sadržaj