Idi na sadržaj

Savjetovanje s zainteresiranom javnošću

Za građane
Savjetovanje i uključivanje javnosti u postupak donošenja općih akata provodi se u svrhu prikupljanja informacija o interesima, stavovima i prijedlozima javnosti, s ciljem podizanja razine razumijevanja i prihvaćanja ciljeva politike, ali i uočavanja slabosti i negativnih učinaka koje je potrebno na vrijeme otkloniti.

Vlada Republike Hrvatske, na sjednici održanoj 21. studenoga 2009. godine, prihvatila je Kodeks savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata.

Usvajanjem Kodeksa Republika Hrvatska pridružuje se skupini razvijenih europskih demokracija koje su uspostavile jasne standarde i mjere savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima kreiranja novih zakona, drugih propisa i akata. Važan korak u unaprjeđenju normativnog okvira za savjetovanje s javnošću ostvaren je donošenjem Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine , i ) kojim je, između ostalog, određena i obveza donošenja i objavljivanja plana savjetovanja s javnošću za kalendarsku godinu najkasnije do isteka prethodne kalendarske godine.

Radi pravodobnog, potpunog i točnog informiranja javnosti o svom radu, Grad Čabar će na svojoj službenoj Internet stranici objaviti popis akata koje u tijeku godine namjerava donositi ili mijenjati kao i popis akata prije čijeg će se donošenja ili izmjene provesti savjetovanje s javnošću. Uz svaki opći akt o kojem se provodi savjetovanje s javnošću objavljen je obrazac za sudjelovanje javnosti u internetskom savjetovanju, te obrazloženje pravnog temelja za donošenje, kao i ciljeva koji se žele postići donošenjem akta.

Nakon provedenog savjetovanja objavit će se izvješće iz kojeg će biti vidljivo koji su prijedlozi građana usvojeni, a koji nisu, s obrazloženjem. Ukoliko ne bude iznesenih primjedbi ni prijedloga, u izvješću će se navesti da nije bilo iznesenih primjedbi ni prijedloga.

Svoje prijedloge, mišljenja i primjedbe na konkretne nacrte za koje je internetsko savjetovanje otvoreno možete uputiti putem obrasca objavljenog uz pojedini nacrt općeg akta. Ispunjene obrasce pošaljite e-poštom na adresu info.savjetovanje@cabar.hr

Nacrt Plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija Grada Čabra
Nacrt Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija Grada Čabra
Prijedlog II. Izmjene i dopune Proračuna Grada Čabra za 2024. godinu
Prijedlog Odluke o sufinanciranju te postupku sufinanciranja troškova boravka djece jasličke dobi s područja Grada Čabra u ustanovama i obrtima za čuvanje djece
Prijedlog I. izmjene i dopune Proračuna Grada Čabar za 2024. Godinu
Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o socijalnoj skrbi Grada Čabra 2024.
Prijedlog II . izmjene i dopune Proračuna Grada Čabra za 2023. godinu
Prijedlog Odluke o davanju na privremeno ili povremeno korištenje prostora u vlasništvu Grada Čabra
Prijedlog Odluke o nerazvrstanim cestama i javno prometnim površinama na području Grada Čabra
Prijedlog Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca, načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te načinu postupanja s divljim životinjama pronađenim izvan prirodnog staništa.
Povratak na sadržaj